Chilli Pieces 100g

රු190.00

Chilli Pieces 1Kg

රු1,662.50

Chilli Pieces 250g

රු470.25

Chilli Pieces 500g

රු831.25

Chilli Pieces 50g

රු95.00

Chilli Powder 100g

රු190.00

Chilli Powder 1Kg

රු1,662.50

Chilli Powder 250g

රු470.25

Chilli Powder 500g

රු831.25

Chilli Powder 50g

රු95.00

Corriander Seed 100g

රු114.00

Corriander Seed 50

රු57.00